A A A + | -

Articolul 1001. Opţiunea de a contracta

(1) Prin antecontract părţile pot prevedea expres că promitentul menţine o ofertă irevocabilă, în sensul art.1032, de a încheia contractul definitiv, iar beneficiarul are opţiunea să o accepte sau să o refuze.
(2) Contractul definitiv se încheie prin exercitarea opţiunii în sensul acceptării de către beneficiar a ofertei irevocabile a promitentului, în condiţiile convenite prin antecontract.
(3) Atît antecontractul care cuprinde opţiunea, cît şi declaraţia de acceptare trebuie încheiate în forma prevăzută de lege pentru contractul definitiv şi, luate împreună, vor constitui contractul definitiv.
(4) În cazul în care declaraţia de acceptare se încheie în formă autentică, girul notarului se va limita doar la legalitatea declaraţiei de acceptare, nu şi a contractului definitiv astfel încheiat.
(5) Dispoziţiile legale privitoare la antecontract se aplică în egală măsură opţiunii. Dispoziţiile art.1000 alin.(1) nu se aplică opţiunii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune