A A A + | -

Articolul 1002. Opozabilitatea drepturilor beneficiarului

(1) Drepturile beneficiarului de a dobîndi dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui bun în temeiul contractului definitiv sînt opozabile terţilor:
a) prin îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege în privinţa antecontractului; sau
b) în cazul în care legea nu oferă posibilitatea de a îndeplini formalităţi de publicitate în privinţa antecontractului, dacă terţul cunoştea existenţa antecontractului în privinţa bunului.
(2) Din momentul în care contractul definitiv se consideră încheiat, iar beneficiarul este îndreptăţit să dobîndească dreptul de proprietate sau un alt drept real în temeiul acestuia, el poate opune dreptul său tuturor terţilor care au dobîndit drepturi asupra bunului după data opozabilităţii faţă de ei prevăzute la alin.(1), precum şi creditorilor lor.
(3) Dacă dreptul dobîndit de beneficiar se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate, beneficiarul poate cere rectificarea registrului prin:
a) înregistrarea dreptului său; şi
b) radierea drepturilor înregistrate ale terţilor menţionaţi la alin.(2) care nu se puteau înregistra fără consimţămîntul beneficiarului dacă beneficiarul deţinea dreptul său la data înregistrării lor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune