A A A + | -

Articolul 1016. Cerinţe de formă faţă de informaţii în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale

(1) În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, profesionistul trebuie să transmită informaţiile prevăzute la art.1015 alin.(1) consumatorului pe suport de hîrtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informaţii vor fi lizibile şi redactate într-un limbaj clar şi inteligibil.
(2) Profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport de hîrtie ori, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu dispoziţiile art.1065 alin.(1) lit.m).
(3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii ori furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea de gaze naturale sau furnizarea energiei electrice, atunci cînd acestea nu sînt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, furnizarea de energie termică să înceapă în interiorul termenului de revocare prevăzut la art.1054 alin.(2) şi art.1060 alin.(1), profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.
(4) În ceea ce priveşte contractele negociate în afara spaţiilor comerciale, în care consumatorul a solicitat în mod expres serviciile profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul şi consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile ce le revin, suma ce trebuie plătită de consumator nedepăşind echivalentul în lei a 200 de euro la cursul Băncii Naţionale a Moldovei din ziua respectivă:
a) profesionistul trebuie să furnizeze consumatorului informaţiile menţionate la art.1015 alin.(1) lit.b) şi c) şi informaţii referitoare la preţ sau la modul de calculare a preţului, împreună cu o estimare a preţului total, pe suport de hîrtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Profesionistul trebuie să furnizeze informaţiile menţionate la art.1015 alin.(1) lit.a), h) şi k), dar poate opta să nu le furnizeze pe suport de hîrtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul îşi dă acordul în mod expres;
b) confirmarea contractului transmisă în conformitate cu alin.(2) din prezentul articol trebuie să conţină informaţiile menţionate la art.1015 alin.(1).


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune