A A A + | -

Articolul 1022. Confirmarea recepţiei

(1) Profesionistul care oferă posibilitatea de a încheia contractul prin intermediul mijloacelor electronice are obligaţia de a confirma, prin intermediul mijloacelor electronice, că a recepţionat oferta sau acceptarea parvenită de la cealaltă parte.
(2) Dacă nu primeşte confirmarea fără întîrziere nejustificată, cealaltă parte poate să-şi revoce oferta sau, după caz, poate să revoce contractul.
(3) Profesionistul poartă răspundere faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune