A A A + | -

Articolul 107. Desemnarea curatorului şi tutorelui

(1) Curatorul şi tutorele sînt desemnaţi de către instanţa de judecată. În cazul în care a fost instituit consiliul de familie, tutorele este desemnat de către acesta conform art.114 alin.(7).
(2) Avînd în vedere situaţia persoanei ocrotite, aptitudinile celor interesaţi, precum şi componenţa şi valoarea patrimoniului supus administrării, instanţa de judecată poate desemna mai mulţi curatori sau mai mulţi tutori pentru exercitarea comună a măsurii de ocrotire.
(3) Fără încuviinţarea celorlalţi curatori sau tutori, curatorul şi, respectiv, tutorele poate încheia doar actele juridice prevăzute la art.138.
(4) Instanţa de judecată poate diviza măsura de ocrotire între un curator (sau tutore) însărcinat cu ocrotirea persoanei şi un curator (sau tutore) însărcinat cu administrarea patrimoniului, precum şi poate încredinţa administrarea anumitor bunuri unui curator supleant (sau tutore supleant).
(5) Dacă instanţa de judecată nu a stabilit altfel, persoanele desemnate în aplicarea alin.(2)-(4) sînt independente şi nu poartă răspundere una faţă de alta, fiind obligate să se informeze reciproc despre deciziile luate.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune