A A A + | -

Articolul 1080. Clauze vădit abuzive privitoare la executarea obligaţiei pecuniare al cărei creditor este un profesionist

(1) Într-un contract prin care un profesionist livrează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii în folosul unui alt profesionist sau al unei autorităţi publice ori al unei alte persoane juridice de drept public sau asociaţii ale acestora, este lovită de nulitate absolută clauza, chiar dacă ea a fost negociată individual, referitoare la termenul de executare a obligaţiei pecuniare, la rata dobînzii de întîrziere sau a penalităţii la întîrzierea în executarea obligaţiei pecuniare ori a despăgubirii pentru cheltuielile de recuperare a acesteia dacă clauza este vădit abuzivă faţă de creditorul obligaţiei pecuniare. Dispoziţiile art.1076 se aplică în mod corespunzător clauzelor vădit abuzive.
(2) La evaluarea dacă o clauză este vădit abuzivă faţă de creditor în sensul alin.(1) se va ţine cont de toate circumstanţele cazului, inclusiv de următoarele:
a) toate devierile grave de la practicile şi uzanţele comerciale, contrare bunei-credinţe;
b) natura bunurilor, a lucrărilor sau a serviciilor;
c) dacă debitorul are motive obiective de derogare de la rata legală a dobînzii de întîrziere prevăzută la art.942, de la termenul de plată prevăzut la art.862 alin.(1) sau (2) sau de la despăgubirea minimă pentru cheltuielile de recuperare prevăzută la art.945.
(3) În scopul aplicării dispoziţiilor alin.(1), orice clauză care:
a) exclude plata dobînzii de întîrziere în executarea obligaţiilor pecuniare se prezumă vădit abuzivă;
b) exclude despăgubirea cheltuielilor de recuperare prevăzută la art.945 se consideră vădit abuzivă.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică contractelor de asigurare şi obligaţiilor debitorului în privinţa căruia este intentat procesul de insolvabilitate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune