A A A + | -

Articolul 1087. Dobîndirea drepturilor şi a obligaţiilor strîns legate de bun

(1) Dobînditorul unui bun dobîndeşte şi garanţiile contra viciilor materiale şi juridice, precum şi alte drepturi în strînsă legătură cu bunul, în forma în care ele se aflau la transmiţător.
(2) În cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege sau contract, dobînditorul unui bun se subrogă în obligaţiile contractuale în strînsă legătură cu un bun, în forma în care ele se aflau la transmiţător.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune