A A A + | -

Articolul 1089. Noţiune

(1) Simulaţia unui contract poate fi absolută sau relativă.
(2) Simulaţia este absolută atunci cînd părţile încheie contractul fără intenţia de a produce efecte juridice.
(3) Simulaţia este relativă atunci cînd părţile încheie contractul cu intenţia ca el aparent să producă efecte juridice diferite de efectele dorite cu adevărat de către părţi (contract secret).


Adnotare:

▮ Jurisprudență

[pe legislația anterioară]

Încheierea CSJ din 12 octombrie 2022, cauza nr. 2ra-1125/22:

În motivarea deciziei emise, Colegiul instanței de apel a conchis că este întemeiată concluzia primei instanțe că, intenția reală a lui CV a fost de a ascunde actul juridic avut în vedere de către pârâți la momentul încheierii contractului de donație nr. 10978 din 22 iunie 2002, iar intenția părților ce au
încheiat contractul de donație a avut o reprezentare falsă, urmărindu-se de fapt aplicarea eventuală unui alt regim juridic în raport cu bunul imobil dobândit, reieșind din relațiile de căsătorie și calitatea de soți a reclamantei și a pârâtului la momentul respectiv, la 19 noiembrie 2009, având scopul ca acest imobil să cadă sub incidența proprietății personale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune