A A A + | -

Articolul 1091. Efecte faţă de terţi

(1) Contractul secret nu poate fi invocat de părţi, de către succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular şi nici de către creditorii înstrăinătorului aparent împotriva terţilor care, întemeindu-se cu bună-credinţă pe contractul aparent, au dobîndit drepturi de la dobînditorul aparent.
(2) Terţii pot invoca împotriva părţilor existenţa contractului secret dacă acesta le vatămă drepturile.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune