A A A + | -

Articolul 113. Curatorul special şi tutorele special

(1) Dacă nu a fost desemnat curatorul supleant sau, după caz, tutorele supleant, curatorul şi tutorele ale căror interese contravin intereselor persoanei ocrotite, datorită încheierii unui act juridic sau unui şir de acte juridice, precum şi curatorul şi tutorele care nu pot să asiste sau să reprezinte persoana ocrotită din cauza limitei împuternicirilor lor trebuie să solicite consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, autorităţii tutelare desemnarea unui curator special ori, după, caz, a unui tutore special.
(2) Desemnarea curatorului special şi a tutorelui special poate fi efectuată şi la cererea oricărei persoane interesate ori din oficiu.
(3) În cazurile prevăzute la art.581 din Codul de procedură civilă, curatorul special sau tutorele special se desemnează de către instanţa de judecată care examinează pricina la care participă persoana ocrotită.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune