A A A + | -

Articolul 1158. Predarea bunului către consumator şi rezoluţiunea

(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul predării, profesionistul trebuie să predea bunul transferînd posesia sau controlul asupra bunului către consumator, fără întîrzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.
(2) În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a preda bunul în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin.(1), consumatorul poate solicita să efectueze predarea într-un termen suplimentar corespunzător circumstanţelor. Se prezumă corespunzător un termen de cel puţin 15 zile. În cazul în care profesionistul nu predă bunul în termenul suplimentar, consumatorul are dreptul la rezoluţiunea vînzării-cumpărării.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(2), consumatorul are dreptul la rezoluţiunea vînzării-cumpărării, fără acordarea unui termen suplimentar, pentru faptul că profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a preda bunul în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin.(1), în unul din următoarele cazuri:
a) profesionistul a refuzat, printr-o declaraţie lipsită de echivoc, să predea bunul;
b) predarea în termenul convenit este esenţială avînd în vedere toate circumstanţele care însoţesc încheierea contractului;
c) consumatorul a informat profesionistul, înainte de încheierea contractului, că predarea la o dată precisă sau cel tîrziu la o dată determinată este esenţială.
(4) În cazul rezoluţiunii vînzării-cumpărării, profesionistul trebuie să restituie consumatorului toate sumele plătite în temeiul contractului în termenul indicat la art.863 alin.(2).
(5) În plus faţă de rezoluţiunea vînzării-cumpărării în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol, consumatorul poate recurge la alte mijloace juridice de apărare a drepturilor sale prevăzute de lege sau contract.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune