A A A + | -

Articolul 1174. Riscurile, executarea şi finalizarea lucrărilor de construire

(1) Riscul pieirii sau al deteriorării fortuite a bunului imobil trece la cumpărător din momentul semnării actului de predare-primire, în formă scrisă, de către părţi.
(2) Obligaţia vînzătorului de a asigura construirea bunului imobil se extinde şi asupra tuturor celorlalte lucrări necesare realizării integrale a proiectului de construire prevăzut de contract.
(3) Dacă mai mulţi cumpărători sînt membri ai asociaţiei de coproprietari în condominiu sau ai altei forme de administrare a condominiului, această comunitate sau asociaţie, de asemenea, poate exercita faţă de vînzător drepturile care rezultă din executarea necorespunzătoare a proiectului de construire prevăzut de contract.
(4) Antreprenorul şi alţi furnizori contractaţi de vînzător în legătură cu executarea construcţiei şi vînzătorul răspund, în condiţiile contractuale convenite, solidar în caz de executare necorespunzătoare a lucrărilor şi a altor prestaţii necesare realizării integrale a proiectului de construire prevăzut de contract. În acest scop, cumpărătorul sau comunitatea ori, după caz, asociaţia de proprietari în condominiu poate solicita de la vînzător un extras din contractul dintre vînzător şi antreprenor în partea care vizează obligaţiile, garanţiile şi răspunderea antreprenorului.
(5) Vînzătorul este obligat să asigure finalizarea lucrărilor de construcţie şi darea în exploatare a bunului imobil sau a construcţiei în componenţa căreia intră bunul imobil pînă la data de dare în exploatare convenită în contract.
(6) Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate a cumpărătorului se justifică, iar cumpărătorul devine proprietar necondiţionat al bunului imobil şi al cotei-părţi din părţile comune, prin actul de predare-primire semnat după darea în exploatare şi, în cazul rezervei proprietăţii, prin confirmarea emisă de către vînzător, în formă scrisă, despre achitarea a 95% din preţul total al contractului. În cazul justificării înregistrării provizorii, dreptul de proprietate al vînzătorului se radiază din registrul bunurilor imobile.
(7) Semnarea de către cumpărător a actului de predare-primire nu îl decade din drepturile rezultate din existenţa viciului bunului imobil sau al lucrărilor prevăzute de contract. Pretenţiile ridicate de către cumpărător în privinţa viciilor nu constituie temei pentru vînzător de a refuza semnarea actului de predare-primire. Dispoziţiile art.1123 alin.(2) nu se aplică.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune