A A A + | -

Articolul 126. Curatela restrînsă

(1) În orice moment, instanţa de judecată poate dispune instituirea curatelei restrînse.
(2) În cazul curatelei restrînse, curatorul doar percepe veniturile persoanei ocrotite pe un cont deschis pe numele acesteia.
(3) Curatorul asigură de sine stătător plata datoriilor persoanei ocrotite faţă de terţi şi depune excedentul pe contul lăsat la dispoziţia persoanei ocrotite sau îl transmite în numerar.
(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.119, autoritatea tutelară poate autoriza încheierea de către curator a contractului de închiriere a spaţiului locativ sau a unui alt contract care asigură o locuinţă persoanei ocrotite.
(5) Curatela restrînsă este supusă dispoziţiilor art.137 şi 141-145, care se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune