A A A + | -

Articolul 127. Împuternicirile de reprezentare ale tutorelui

(1) Cu excepţia cazurilor în care legea sau uzanţele împuternicesc persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei să acţioneze de sine stătător şi doar în cazul în care persoana ocrotită este lipsită în totalitate de discernămînt, tutorele o reprezintă în toate actele juridice.
(2) În cazul în care persoana nu este lipsită în totalitate de discernămînt, în scopul respectării dispoziţiilor art.92 alin.(2), instanţa de judecată, în hotărîrea judecătorească privind instituirea tutelei, va enumera actele juridice pe care persoana ocrotită are capacitatea să le încheie de sine stătător sau cu asistenţa tutorelui, fără a fi necesare alte autorizări.
(3) În special, în hotărîrea judecătorească privind instituirea tutelei pot fi scutite de la cerinţa autorizării actele juridice prevăzute la art.139 alin.(1) care au ca obiect bunuri mobile a căror valoare individuală nu depăşeşte 10000 de lei.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune