A A A + | -

Articolul 1274. Obligaţia efectuării reparaţiei capitale

(1) Locatorul este obligat să efectueze reparaţia capitală a bunului închiriat dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) Reparaţia capitală se efectuează în termenul stabilit în contract sau cînd reiese dintr-o necesitate stringentă.
(3) Nerespectarea de către locator a obligaţiei prevăzute la alin.(1) şi (2) acordă locatarului dreptul să efectueze reparaţia capitală şi să treacă cheltuielile de reparaţie capitală în contul chiriei.
(4) Reparaţia capitală presupune toate intervenţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiei locatorului prevăzute la art.1254 alin.(1), cu excepţia reparaţiilor curente.
(5) În orice caz, locatorul va fi ţinut să efectueze reparaţiile necesare pentru a înlătura prejudiciul adus bunului închiriat de un eveniment în afara controlului locatarului sau al persoanelor cărora le-a permis folosinţa bunului sau accesul la el.
Prezumţia prevăzută la art.1269 rămîne aplicabilă.
(6) Locatorul nu este obligat să efectueze reparaţiile necesare doar pentru a înlătura efectele uzurii normale a bunului.
(7) Locatorul poate pune pe seama locatarului cheltuielile reparaţiei capitale în măsura în care reparaţia este necesară pentru a repara prejudiciul pentru care răspunde locatarul conform art.1269.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune