A A A + | -

Articolul 1276. Efectele schimbării proprietarului bunului închiriat

(1) Dacă bunul închiriat este înstrăinat de locator unui terţ, acesta din urmă se subrogă de drept locatorului în drepturile şi obligaţiile care decurg din locaţiune dacă locaţiunea este opozabilă terţului.
(2) Locaţiunea este opozabilă terţului care dobîndeşte dreptul de proprietate sau alt drept real asupra bunului închiriat dacă, la data dobîndirii, terţul cunoştea sau trebuia să cunoască existenţa locaţiunii sau dacă bunul închiriat se afla în posesia locatarului.
(3) În cazul bunurilor asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut de lege, locaţiunea, de asemenea, este opozabilă terţului dobînditor dacă, la data dobîndirii, era notată în acel registru. În absenţa acestei notări, locaţiunea este opozabilă în temeiul alin.(2) doar dacă termenul ei nu depăşeşte 3 ani, în cazul bunului imobil, sau 1 an, în cazul celorlalte bunuri asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut de lege.
(4) Locatorul iniţial rămîne răspunzător pentru prejudiciul cauzat locatarului anterior înstrăinării.
(5) Cînd locatarul bunului înstrăinat a dat garanţii locatorului pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, dobînditorul se subrogă în drepturile care izvorăsc din aceste garanţii, în condiţiile legii.
(6) Restabilirea dreptului de proprietate, pe motiv de nulitate, rezoluţiune sau pe alt temei conform legii, la locatorul iniţial are ca efect restabilirea raporturilor de locaţiune. Această regulă nu afectează prestaţiile executate înainte de data restabilirii.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune