A A A + | -

Articolul 1295. Drepturile părţilor

(1) Arendatorul este în drept să verifice oricînd modul în care arendaşul exploatează bunurile sale date în arendă, fără a interveni în activitatea curentă a acestuia, şi să obţină informaţia necesară.
(2) Bunurile agricole, altele decît terenurile, transmise arendaşului, dar nefolosite în procesul tehnologic de producţie, pot fi conservate ori vîndute cu consimţămîntul arendatorului. Cheltuielile ce ţin de conservarea sau vînzarea acestor bunuri se trec în contul plăţii pentru arendă în cazul în care contractul nu prevede altfel.
(3) Arendaşul (sau deţinătorul terenului vecin cu cel arendat) are dreptul prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care:
a) şi-a onorat obligaţiile contractuale luate anterior;
b) bunurile arendate se dau în arendă pe un nou termen;
c) acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator.
(4) Arendaşul are drept de preemţiune în cazul vînzării de către arendatorul proprietar a bunurilor date în arendă.
(5) Dispoziţiile alin.(4) nu se aplică dacă arenda este inopozabilă terţului cumpărător. Dreptul arendaşului de a cere repararea prejudiciului de la arendatorul care a încălcat dreptul de preemţiune rămîne neafectat.


Adnotare:

Pentru modul de exercitare a dreptului de preemțiune, v. adnotarea la art. 1146.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune