A A A + | -

Articolul 1296. Obligaţiile părţilor

(1) Arendatorul este obligat:
a) să predea bunurile agricole date în arendă în termenele şi în condiţiile stipulate în contract;
b) să acţioneze într-o manieră care să nu împiedice folosinţa normală a bunurilor date în arendă;
c) să plătească arendaşului, în cazul rezoluţiunii arendei înainte de încheierea anului agricol, valoarea fructelor care, deşi încă neseparate, vor putea fi separate înainte de sfîrşitul anului agricol în condiţiile unei gospodăriri normale;
d) să predea arendaşului cartea istoriei cîmpurilor, întocmită cu cel puţin 3 ani pînă la data încheierii contractului de arendă;
e) să execute alte condiţii prevăzute de legislaţie sau de contract.
(2) La încheierea contractului de arendă, arendatorul este obligat să informeze arendaşul despre drepturile terţilor asupra bunurilor date în arendă. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul la reducerea mărimii plăţii pentru arendă sau la rezoluţiunea arendei, precum şi la despăgubiri, cu excepţia cazului cînd arendaşul cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască existenţa dreptului terţilor.
(3) Arendaşul este obligat:
a) sa folosească bunurile arendate ca un bun proprietar, conform clauzelor contractului;
b) să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate, să le restituie, la expirarea termenului stipulat în contract, în starea corespunzătoare clauzelor contractului, ţinîndu-se cont de gradul de uzură;
c) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit;
d) să achite impozitele şi alte plăţi prevăzute de legislaţie, în cazul în care contractul nu prevede altfel;
e) să predea arendatorului cartea istoriei cîmpurilor, întocmită cu cel puţin 3 ani pînă la data încetării sau rezoluţiunii arendei;
f) să respecte alte condiţii prevăzute de legislaţie sau de contract.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune