A A A + | -

Articolul 1315. Domeniul de aplicare

(1) Contractul care corespunde dispoziţiilor art.1314 alin.(1) se consideră contract de leasing chiar dacă părţile au exclus sau au supus unor limitări opţiunea de a prelungi termenul de leasing.
(2) Contractului de leasing i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind contractul de locaţiune.
(3) Dispoziţiile art.1244 se aplică în mod corespunzător dobînzii de leasing.
(4) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care locatorul dobîndeşte bunul prin contract de antrepriză ori alt contract cu titlu oneros.
(5) Vînzătorul poate întruni calitatea de locatar în cazul în care ia în leasing bunul vîndut de el (lease-back).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune