A A A + | -

Articolul 1321. Dreptul de proprietate asupra bunului şi opozabilitatea leasingului

(1) Locatorul dobîndeşte de la vînzător dreptul de proprietate asupra bunului în condiţiile contractului de vînzare-cumpărare încheiat între ei.
(2) Locatorul are dreptul să înstrăineze bunul în folosul terţilor fără consimţămîntul locatarului.
(3) Leasingul devine opozabil terţilor:
a) prin notare în registrul bunurilor imobile, în cazul bunurilor imobile;
b) prin notare în registrul de publicitate prevăzut de lege, în cazul bunurilor mobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrare în registrul respectiv;
c) prin înregistrare în registrul garanţiilor reale mobiliare, în cazul altor bunuri mobile decît cele prevăzute la lit.b).
(4) Chiar dacă formalitatea corespunzătoare prevăzută la alin.(3) nu a fost îndeplinită, leasingul este opozabil terţului care l-a cunoscut pe altă cale.
(5) În cazul în care leasingul este opozabil terţului dobînditor al bunului, se aplică dispoziţiile art.1276.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune