A A A + | -

Articolul 1322. Limitele răspunderii locatorului în contractul de leasing

(1) Locatorul nu răspunde pentru neexecutarea de către vînzător a obligaţiilor faţă de locatar, cu excepţia cazului în care:
a) vînzătorul a fost ales de către locator;
b) neexecutarea obligaţiei de către vînzător este justificată de neexecutarea de către locator a obligaţiilor sale, inclusiv de plată, rezultate din contractul de vînzare-cumpărare.
(2) Cu excepţia cazului în care locatorul poartă răspundere conform dispoziţiilor alin.(1), locatarul nu poate invoca neexecutarea de către vînzător a obligaţiilor faţă de locatar pentru a suspenda executarea obligaţiilor sale faţă de locator, a le reduce sau a recurge la rezoluţiunea leasingului.
(3) Cu excepţia cazului în care locatorul poartă răspundere conform dispoziţiilor alin.(1), locatarul consumator poate invoca, în cazul în care bunul nu i-a fost furnizat sau i s-a furnizat numai în parte ori bunul nu este conform cu prevederile contractului de vînzare-cumpărare, neexecutarea de către vînzător a obligaţiilor faţă de locatar, pentru a suspenda executarea obligaţiilor sale faţă de locator, a le reduce sau a recurge la rezoluţiunea leasingului, doar dacă nu a reuşit să obţină satisfacerea de către vînzător a pretenţiilor la care are dreptul în temeiul contractului de vînzare-cumpărare. Orice clauză în contractul de leasing care derogă de la dispoziţiile prezentului alineat în detrimentul locatarului consumator este lovită de nulitate absolută.
(4) Pînă la exercitarea opţiunii de dobîndire în proprietate a bunului de către locatar, locatorul poartă obligaţia de garanţie a locatarului contra viciilor juridice ale bunului conform dispoziţiilor legale privind locaţiunea, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).
(5) Locatorul nu poartă nicio răspundere faţă de locatar sau terţi pentru prejudiciul cauzat de către bun ori care rezultă din folosinţa bunului pînă în momentul în care locatorul intră în posesia nemijlocită a bunului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune