A A A + | -

Articolul 1323. Suportarea riscului şi a costurilor

(1) Riscul pieirii (inclusiv pierderii sau sustragerii) sau deteriorării bunului, indiferent că a avut loc prin fapta unui terţ sau în alte circumstanţe, trece la locatar în momentul în care acesta preia sau trebuia să preia posesia bunului.
(2) După trecerea riscului la locatar, acesta nu poate invoca privarea de folosinţa bunului sau tulburarea ei, inclusiv din cauza pierderii, sustragerii, pieirii sau deteriorării acestuia, pentru a suspenda executarea obligaţiilor sale faţă de locator, a le reduce sau a recurge la rezoluţiunea leasingului. Dispoziţiile art.1322 alin.(3) rămîn aplicabile.
(3) Stingerea obligaţiei locatorului de a asigura posesia şi folosinţa bunului ca urmare a imposibilităţii de executare nu atrage stingerea obligaţiei corelative a locatarului de a plăti ratele de leasing, cu excepţia cazului în care imposibilitatea este cauzată de un viciu juridic al bunului care a fost ales de către locator.
(4) Locatarul este obligat să suporte cheltuielile de întreţinere şi de reparaţie capitală şi curentă a bunului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune