A A A + | -

Articolul 1324. Asigurarea bunului

(1) Contractul de leasing poate prevedea obligaţia de a contracta asigurarea bunului contra riscurilor asigurate stipulate. Dacă partea obligată să contracteze asigurarea bunului nu a executat această obligaţie, cealaltă parte poate executa obligaţia şi cere de la partea obligată rambursarea primei de asigurare şi a altor cheltuieli aferente asigurării.
(2) Indiferent dacă asigurarea bunului contra riscurilor este contractată de locator sau de locatar, contractantul trebuie să indice locatorul sau creditorul locatorului ca asigurat prioritar al despăgubirii de asigurare şi locatarul ca asigurat subsidiar.
(3) Contractantul asigurării va transmite celeilalte părţi a contractului de leasing un exemplar al contractului de asigurare. Fiecare parte este ţinută să respecte condiţiile contractului de asigurare în măsura în care respectarea acestor condiţii se află în controlul său rezonabil.
(4) Locatorul are dreptul de a încasa despăgubirea de asigurare în limita valorii totale neachitate şi este obligat să îndrepte încasările în contul stingerii valorii totale neachitate. În acest caz, valoarea totală se micşorează cu dobînda de leasing aferentă sumei încasate, pentru perioada dintre data încasării şi data cînd trebuia să expire termenul de leasing. Contractul de leasing poate să prevadă că, adiţional la valoarea totală, locatorul are dreptul la un comision de plată anticipată.
(5) Partea rămasă din despăgubirea de asigurare după aplicarea dispoziţiilor alin.(4) se plăteşte locatarului.
(6) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(4) şi (5), dacă cazul asigurat constituie o deteriorare a bunului, locatarul poate cere de la locator transmiterea despăgubirii de asigurare efectiv primite de la asigurător în măsura în care locatarul a reparat anterior bunul pe propria cheltuială.
(7) Orice clauză în contractul de leasing care derogă de la dispoziţiile alin.(2)-(5) în detrimentul locatarului consumator este lovită de nulitate absolută.
(8) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere drepturilor prioritare ale creditorului care deţine gaj ori ipotecă asupra bunului sau ale altor creditori cărora legea le recunoaşte un drept prioritar asupra despăgubirii de asigurare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune