A A A + | -

Articolul 1344. Modificarea unilaterală a contractului

(1) Fără a aduce atingere dreptului beneficiarului la rezoluţiune conform art.1348, fiecare dintre părţi poate, prin notificare adresată celeilalte părţi, să modifice lucrarea care urmează a fi executată sau serviciul care urmează a fi prestat, dacă modificarea este rezonabilă avînd în vedere:
a) rezultatul care urmează a fi atins;
b) interesele beneficiarului;
c) interesele antreprenorului sau ale prestatorului; şi
d) circumstanţele existente la momentul modificării.
(2) O modificare se consideră rezonabilă doar dacă este:
a) necesară pentru a permite antreprenorului sau prestatorului să acţioneze în modul prevăzut la art.1338 sau, după caz, art.1339;
b) consecinţa unei instrucţiuni date conform art.1340 alin.(1) şi nu este revocată fără întîrzieri nejustificate după recepţia informaţiei conform art.1340 alin.(3);
c) un răspuns rezonabil la o informare primită după încheierea contractului din partea antreprenorului sau prestatorului conform art.1341; sau
d) cerută de schimbarea circumstanţelor care justifică modificarea obligaţiilor antreprenorului sau ale prestatorului conform art.1083.
(3) Retribuţia suplimentară datorată în rezultatul modificării trebuie să fie rezonabilă şi urmează a fi determinată folosind aceleaşi metode de calcul care au fost folosite la stabilirea retribuţiei iniţiale.
(4) Dacă modificarea constă în reducerea lucrării sau a serviciului, cheltuielile economisite şi orice posibilitate a antreprenorului sau a prestatorului de a folosi în alte scopuri capacitatea eliberată vor fi luate în cont la calcularea retribuţiei datorate în urma modificării.
(5) Modificarea lucrării sau a serviciului ar putea, în funcţie de circumstanţe, să ducă la o ajustare a termenului de executare proporţional cu efortul suplimentar solicitat în raport cu efortul iniţial.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune