A A A + | -

Articolul 1399. Legătura cauzală

Dacă prestatorul cunoaşte sau ar fi trebuit, în mod rezonabil, să cunoască că o decizie ulterioară va fi bazată pe informaţia furnizată şi dacă clientul ia o astfel de decizie şi suportă un prejudiciu în rezultatul ei, orice neexecutare a unei obligaţii rezultate din contract de către prestator se prezumă că a cauzat prejudiciul în cazul în care clientul dovedeşte că, dacă prestatorul i-ar fi furnizat toată informaţia necesară, ar fi fost rezonabil să se gîndească în mod serios să ia o altă decizie.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune