A A A + | -

Articolul 1408. Datele

(1) Prestatorul de servicii de tratament trebuie să înregistreze datele adecvate despre tratament. Aceste date trebuie să se refere în special la informaţia colectată în interviurile preliminare, examinări sau consultaţii, informaţia privind consimţămîntul pacientului şi informaţia privind tratamentul realizat.
(2) Prestatorul de servicii de tratament, la cerere rezonabilă, trebuie:
a) să asigure accesul la date al pacientului sau, dacă pacientul este incapabil să îşi exprime consimţămîntul, al persoanei sau al instituţiei împuternicite prin lege să ia decizii în numele pacientului; şi
b) să răspundă, în măsura în care este rezonabil, la întrebările privind interpretarea datelor.
(3) Dacă pacientul a suferit o vătămare şi pretinde că aceasta este rezultatul neexecutării de către prestatorul de servicii de tratament a obligaţiei de competenţă şi prudenţă, iar prestatorul de servicii de tratament nu se conformează dispoziţiilor alin.(2), se prezumă că obligaţia de competenţă şi prudenţă nu a fost executată şi că există legătură cauzală între neexecutare şi vătămare.
(4) Prestatorul de servicii de tratament trebuie să păstreze datele şi să furnizeze informaţii privind interpretarea lor, într-un termen rezonabil de cel puţin 10 ani după ce tratamentul s-a terminat, în dependenţă de utilitatea acestor date pentru pacient sau succesorii ori reprezentanţii lui şi pentru tratamentele ulterioare. Datele care pot avea, în mod rezonabil, caracter important după termenul rezonabil se păstrează de către prestatorul de servicii de tratament şi după expirarea acestui termen. În cazul în care, indiferent de motiv, prestatorul de servicii de tratament îşi încetează activitatea, datele se arhivează sau se transmit pacientului pentru viitoare consultări.
(5) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile alin.(1)-(4) în detrimentul pacientului este lovită de nulitate absolută.
(6) Prestatorului de servicii de tratament i se interzice să divulge terţilor informaţiile despre pacient sau alte persoane implicate în tratamentul pacientului, cu excepţia cazului în care divulgarea este necesară în scopul protecţiei terţilor sau în interesul public. Prestatorul de servicii de tratament poate să utilizeze datele în mod anonim în scopuri statistice, educaţionale sau ştiinţifice.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune