A A A + | -

Articolul 1440. Dreptul de rezoluţiune a contractului de transport de către expeditor

(1) Expeditorul are dreptul la rezoluţiunea contractului de transport în orice moment.
(2) Dacă expeditorul declară rezoluţiunea contractului de transport din alte motive decît o neexecutare din partea transportatorului, acesta din urmă poate cere plata taxei de transport şi altor cheltuieli, cu deducerea economiei pe care transportatorul a obţinut-o sau trebuie să o obţină în urma rezoluţiunii.
(3) În locul pretenţiei întemeiate pe dispoziţiile alin.(2), transportatorul poate cere plata unei treimi din taxa de transport.
(4) Dacă bunul deja a fost încărcat înainte de rezoluţiune, transportatorul poate cere de la expeditor instrucţiuni privind operaţiunile ulterioare cu bunul sau poate cere descărcarea fără întîrziere nejustificată a bunului. Dacă nu primeşte instrucţiuni într-un termen rezonabil, transportatorul poate lua măsurile prevăzute la art.1446 pe cheltuiala expeditorului.
(5) Dacă, în cazul prevăzut la alin.(4), expeditorul dă instrucţiuni de descărcare a bunului, transportatorul este obligat să descarce bunul doar dacă acest fapt este posibil fără a-i împiedica activitatea curentă şi fără a cauza pagube altor expeditori sau destinatari.
(6) Dacă expeditorul declară rezoluţiunea pentru o neexecutare din partea transportatorului, acesta din urmă este obligat să descarce bunul fără întîrziere nejustificată, pe cheltuiala sa.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune