A A A + | -

Articolul 1442. Scrisoarea de trăsură negociabilă

(1) Scrisoarea de trăsură nu este negociabilă dacă în ea nu se cuprinde o menţiune expresă în acest sens sau dacă legea nu prevede altfel.
(2) În cazul în care este negociabilă, scrisoarea de trăsură la ordin se transmite prin gir, iar cea la purtător – prin remitere.
(3) Atunci cînd scrisoarea de trăsură este la ordin sau la purtător, dreptul de proprietate asupra bunului se transferă prin efectul transmiterii acestei scrisori.
(4) Forma şi efectele girurilor, anularea şi înlocuirea scrisorii de trăsură sînt supuse dispoziţiilor privitoare la cambie şi biletul la ordin.
(5) Ultimul giratar al unui şir neîntrerupt de giruri care este posesor al titlului este considerat proprietar. Debitorul care îşi îndeplineşte obligaţia rezultînd din titlu este eliberat, numai dacă nu a existat fraudă sau culpă gravă din partea sa.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune