A A A + | -

Articolul 1446. Dreptul transportatorului la compensarea cheltuielilor de îndeplinire a indicaţiilor expeditorului

(1) Transportatorul are dreptul la compensarea cheltuielilor prilejuite de cererea şi îndeplinirea indicaţiilor dacă nu este dator, în baza contractului sau a legii, să suporte aceste cheltuieli.
(2) În cazurile menţionate la art.1444 alin.(1) şi la art.1445, transportatorul poate descărca imediat bunul pe cheltuiala celui îndreptăţit să dispună. După descărcare, transportul se consideră încheiat. Transportatorul urmează să păstreze bunul pentru persoana îndreptăţită să dispună. El poate să o încredinţeze, totuşi, unui terţ şi să răspundă, în acest caz, doar pentru diligenţa la alegerea terţului. Bunul rămîne grevat cu pretenţiile care decurg din scrisoarea de trăsură ca şi cu toate celelalte cheltuieli.
(3) Transportatorul poate organiza vînzarea bunului fără a mai aştepta indicaţii din partea celui îndreptăţit dacă este vorba de bunuri perisabile sau dacă starea bunului justifică o asemenea măsură, sau dacă costurile păstrării sînt disproporţionate faţă de valoarea bunului. El poate organiza vînzarea şi în alte cazuri dacă în interiorul unui termen corespunzător nu primeşte din partea celui îndreptăţit indicaţii contrare a căror executare îi poate fi pretinsă în baza principiului echităţii.
(4) Dacă bunul este vîndut conform dispoziţiilor prezentului articol, preţul obţinut va fi pus la dispoziţia celui îndreptăţit să dispună de bun după scăderea costurilor care au grevat bunul. Dacă aceste costuri depăşesc preţul obţinut, transportatorul poate pretinde diferenţa.
(5) Modul vînzării se determină conform legilor sau uzanţelor de la locul în care se găseşte bunul.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune