A A A + | -

Articolul 145. Darea de seamă la încetarea calităţii de tutore

(1) La încetarea calităţii de tutore, tutorele este obligat să întocmească o dare de seamă a operaţiunilor intervenite de la întocmirea ultimei dări de seamă anuale şi să o supună verificării şi aprobării conform art.142 şi 144.
(2) În termen de 3 luni de la încetarea calităţii de tutore, tutorele sau succesorii lui sînt obligaţi să remită copiile de pe dările de seamă pentru ultimii 3 ani şi de pe darea de seamă indicată la alin.(1) persoanei însărcinate cu administrarea bunurilor persoanei ocrotite sau succesorilor acesteia şi, după caz, persoanei care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu, dacă nu le-a primit.
(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) nu se aplică în cazul prevăzut la art.129.
(4) Tutorele este obligat să remită persoanelor indicate la alin.(2) documentele primare necesare continuării administrării bunurilor persoanei ocrotite sau să asigure devoluţiunea patrimoniului succesoral, precum şi actul inventarierii iniţiale şi actualizările întocmite.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune