A A A + | -

Articolul 1450. Sarcina probaţiunii

(1) Sarcina probei faptului că distrugerea, pierderea, deteriorarea bunului ori depăşirea termenului de livrare se datorează uneia din împrejurările menţionate la art.1449 alin.(1) revine transportatorului.
(2) În cazul în care transportatorul susţine că, în funcţie de împrejurări, distrugerea, pierderea sau deteriorarea bunului se putea produce din cauza unui sau mai multor riscuri menţionate la art.1449 alin.(3), se prezumă că prejudiciul s-a produs în acest fel. Cel îndreptăţit să dispună de bun poate însă dovedi că prejudiciul nu s-a produs ori nu s-a produs exclusiv din cauza unuia dintre aceste riscuri.
(3) Prezumţia prevăzută la alin.(2) nu operează în cazul menţionat la art.1449 alin.(3) lit.a) pentru pierderi anormale sau pentru pierderea unor colete întregi.
(4) La transportul cu un vehicul dotat cu instalaţii speciale de protecţie a bunului împotriva efectelor căldurii, frigului, ale schimbărilor de temperatură sau umidităţii aerului, transportatorul poate invoca dispoziţiile art.1449 alin.(3) lit.d) numai dacă dovedeşte că a luat toate măsurile posibile, ţinînd cont de circumstanţe, în vederea alegerii, întreţinerii şi utilizării acestor instalaţii speciale şi că a respectat indicaţiile speciale date în acest sens.
(5) Transportatorul poate invoca dispoziţiile art.1449 alin.(3) lit.f) doar dacă dovedeşte că a luat toate măsurile care, în mod obişnuit, ţinînd cont de circumstanţe, trebuie luate şi că a respectat indicaţiile speciale pe care le-a primit.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune