A A A + | -

Articolul 1461. Interzicerea exonerării transportatorului de răspundere

(1) Transportatorul nu poate invoca dispoziţiile din prezenta secţiune care exclud sau limitează răspunderea sa ori care răstoarnă sarcina probei dacă prejudiciul a fost cauzat cu intenţie sau din culpă gravă.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător dacă faptele sînt săvîrşite cu intenţie sau din culpă gravă de către prepuşii transportatorului sau de oricare alte persoane la ale căror servicii acesta recurge pentru executarea transportului, dacă aceşti prepuşi sau aceste persoane acţionează în exerciţiul funcţiei lor. În acest caz, prepuşii sau alte persoane nu au dreptul de a se prevala, în ceea ce priveşte răspunderea lor, de dispoziţiile din prezenta secţiune care exclud sau limitează răspunderea lor ori care răstoarnă sarcina probei.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune