A A A + | -

Articolul 1481. Transmiterea executării mandatului către un terţ

(1) Mandatarul este obligat să execute mandatul personal dacă nu i se permite expres delegarea împuternicirilor către un terţ. Se permite atragerea de ajutoare pentru a-l asista pe mandatar în exercitarea mandatului.
(2) În cazul în care o cer interesele mandantului, mandatarul trebuie să delege împuternicirile către un terţ dacă, din cauza unor circumstanţe imprevizibile, nu poate exercita mandatul şi nu are posibilitatea să-l informeze despre aceasta pe mandant în timp util.
(3) Pentru actele persoanei căreia i-a delegat împuternicirile fără a fi autorizat, mandatarul răspunde ca pentru actele proprii.
(4) Dacă delegarea împuternicirilor către un terţ este permisă, mandatarul răspunde doar pentru vina ce-i revine în privinţa alegerii terţului şi pentru modul în care i-a transmis instrucţiunile.
(5) Mandantul are în toate cazurile dreptul de a intenta acţiune persoanei care l-a asistat sau l-a substituit pe mandatar.
(6) Dispoziţiile alin.(1), (3)-(5) se aplică în mod corespunzător în privinţa cesiunii împuternicirilor de către mandatar către terţ (substituirea mandatarului).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune