A A A + | -

Articolul 1602. Rezoluţiunea înainte de începerea călătoriei

(1) Călătorul are dreptul la rezoluţiune în orice moment înainte de începerea călătoriei. În cazul în care declară rezoluţiunea în temeiul enunţului anterior, călătorul poate fi obligat să plătească organizatorului un comision de rezoluţiune adecvat şi justificabil.
(2) În contract pot fi prevăzute comisioane de rezoluţiune standardizate rezonabile, în funcţie de:
a) perioada de timp dintre momentul declarării rezoluţiunii şi începutul călătoriei;
b) costurile pe care organizatorul în mod previzibil le economiseşte;
c) veniturile pe care organizatorul în mod previzibil le-ar fi obţinut din valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie.
(3) Dacă contractul nu prevede comisioane de rezoluţiune standardizate, mărimea comisionului de rezoluţiune corespunde preţului pachetului din care se scad economiile de costuri şi veniturile generate de valorificarea pe altă cale a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, organizatorul trebuie să prezinte o justificare pentru cuantumul comisioanelor de rezoluţiune.
(4) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1), călătorul are dreptul să declare rezoluţiunea înainte de începerea călătoriei fără a plăti vreun comision de rezoluţiune în cazul unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare care se produc la locul de destinaţie sau în vecinătatea imediată a acestuia şi care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinaţie.
(5) În sensul prezentei secţiuni, prin circumstanţe inevitabile şi extraordinare se înţelege o situaţie care nu poate fi controlată de partea care o invocă şi ale cărei consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile.
(6) În cazul rezoluţiunii conform alin.(4), călătorul are dreptul la restituirea integrală a oricărei plăţi efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
(7) Organizatorul are dreptul la rezoluţiune înainte de începerea călătoriei în cazul în care:
1) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decît numărul minim stabilit în contract, iar organizatorul îl înştiinţează pe călător cu privire la rezoluţiune în termenul stabilit în contract, dar nu mai tîrziu de:
a) 20 de zile înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;
b) 7 zile înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează între 2 şi 6 zile;
c) 48 de ore înainte de începerea călătoriei, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de 2 zile;
sau
2) organizatorul nu poate executa obligaţiile contractuale din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi îl înştiinţează pe călător cu privire la rezoluţiune, fără întîrziere şi înainte de începerea călătoriei.
(8) În cazul în care declară rezoluţiunea în temeiul alin.(7), organizatorul este obligat să restituie călătorului toate plăţile efectuate pentru pachet, dar nu este ţinut la plata unor despăgubiri suplimentare.
(9) Ca urmare a rezoluţiunii, organizatorul este obligat să restituie călătorului toate plăţile efectuate pentru pachet, iar în cazul rezoluţiunii în temeiul alin.(1), are dreptul să deducă comisionul de rezoluţiune corespunzător din suma supusă restituirii. Organizatorul trebuie să execute obligaţia de restituire fără întîrzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai tîrziu de 14 zile de la rezoluţiune.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 8 august 2020
Originea reglementării: […]

I. Scopul articolului

1. […]

II. Derogare pentru contractele încheiate înainte de starea de urgență covid-19

2. În contextul covid-19 și impactului care l-a avut asupra profesioniștilor din domeniul turismului, prin Legea nr. 72/2020 s-a intervenit în contractele privind pachetele de servicii de călătorie în curs de realizare (încheiate până la data de 17 mai 2020).  Intervenția este retroactivă, întrucât a intrat în vigoare în 26 mai 2020, dar se referă și la obligația de restituție deja născută (dacă călătorul deja și-a exercitat dreptul la rezoluțiune rezultat din 1602 ori pe alt temei).

Legea nr. 72 din din 21 mai 2020 privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19):
Art. 1. – Prin derogare de la prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, ale Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și de la clauzele contractuale aplicabile, în cazul contractelor privind pachetele de servicii de călătorie încheiate până la data de 17 martie 2020, dacă călătorul are dreptul la restituirea plăților efectuate ca urmare a rezoluțiunii contractului sau în alt temei, organizatorul sau alt profesionist este obligat să restituie călătorului plățile respective nu mai târziu de data de 31 decembrie 2021.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 1602 [online]. Codul civil Adnotat [citat 8 august 2020]. Disponibil: animus.md/adnotari/1602/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune