A A A + | -

Articolul 1629. Prezumţia de fidejusiune

Orice angajament de a plăti sau a executa orice altă prestaţie ori de a despăgubi creditorul cu scopul de a garanta obligaţia datorată de o altă persoană se prezumă că este o fidejusiune, cu excepţia cazului în care creditorul demonstrează că s-a stipulat o garanţie personală autonomă.

Articolul 1770. Răspunderea debitorului

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune