A A A + | -

Articolul 177. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

(1) Persoana juridică îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obligaţiile prin administrator. Persoana juridică poate avea unul sau mai mulţi administratori.
(2) Are calitatea de administrator persoana fizică sau, în cazurile expres prevăzute de lege, persoana juridică care, în condiţiile legii şi ale actului de constituire, este desemnată să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe contul persoanei juridice. Persoana juridică cu scop lucrativ poate avea în calitate de administrator o altă persoană juridică.
(3) În raporturile cu terţii, persoana juridică este angajată prin actele juridice ale organelor sale competente, cu excepţia cazului cînd actele astfel încheiate depăşesc limitele împuternicirilor sale prevăzute de lege. Dispoziţiile actului de constituire ori hotărîrile organelor persoanei juridice care limitează împuternicirile conferite de lege administratorului sînt inopozabile terţilor, chiar dacă au fost îndeplinite formalităţile de publicitate.
(4) Înregistrarea administratorului sau altei persoane cu drept de reprezentare a persoanei juridice în registrul de publicitate prevăzut de lege face inopozabilă terţilor orice încălcare cu privire la desemnarea acestora, cu excepţia cazului în care persoana juridică demonstrează că terţii în cauză cunoşteau încălcarea.
(5) În cazul în care persoana juridică are mai mulţi administratori, fiecare dintre ei poate acţiona în mod individual în numele şi pe contul persoanei juridice, cu excepţia cazului cînd obligativitatea consimţămîntului suplimentar al altui administrator sau al tuturor administratorilor rezultă expres din lege sau din actul de constituire. O asemenea excepţie este opozabilă terţilor doar dacă este notată în registrul de publicitate în care este înregistrată persoana juridică respectivă. În orice caz, oricare dintre administratori are împuternicirea de a recepţiona în mod individual acte juridice sau alte notificări.
(6) Raporturilor juridice dintre persoana juridică şi administrator li se aplică dispoziţiile legale cu privire la reprezentare şi mandat dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel.
(7) Persoana juridică trebuie să aibă cel puţin un administrator. În cazul în care administratorul nu este desemnat, membrii sau creditorii persoanei juridice pot cere instanţei de judecată desemnarea acestuia. Administratorul desemnat de instanţa de judecată este revocat de aceasta în cazul în care organul competent al persoanei juridice decide desemnarea organului executiv. Pînă la desemnarea administratorului, persoana juridică este reprezentată de către oricare dintre membrii săi în scopul recepţionării actelor juridice sau altor notificări. Membrul va transmite de îndată administratorului desemnat toate actele juridice şi alte notificări primite.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 1 august 2020 | Actualizat: 13 noiembrie 2020

[…]

▮ Multiplii administratori

Persoana juridică cu scop nelucrativ

Deși Codul civil permite multiplii administratori și în lipsa unei prevederi în statutul persoanei juridice, Legea cu privire la organizații necomerciale, nr. 86 din 11 iunie 2020 (art. 19 alin.(2)), permite asociației obștești, fundației și instituției private să desemneze mai mulți administratori cu condiția că această opțiune este prevăzută în statutul acestei organizații necomerciale.  Prin urmare, în primul rând, organul suprem de conducere al organizației necomerciale trebuie să decidă modificarea statutului (art. 18 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 86/2020), care produce efecte din momentul înregistrării (art. 13 alin.(11) din Legea nr. 86/2020).  Ulterior, organul organizației necomerciale, competent conform statutului (care ar putea fi organul suprem al organizației, dar și consiliul potrivit art. 17 alin.(4) din Legea nr. 86/2020), desemnează al doilea și următorii administratori.

Textul unei asemenea prevederi în statut ar putea fi:
„Asociația poate avea unul sau mai mulți administratori.”

▮ Administratorul persoană juridică

Persoana juridică cu scop nelucrativ

Legea cu privire la organizații necomerciale, nr. 86 din 11 iunie 2020 (art. 19 alin.(1)), permite asociației obștești, fundației și instituției private să desemneze ca administrator doar o persoană fizică.

▮ Jurisprudență

Chiar dacă adunarea generală a asociaților SRL a adoptat hotărârea de eliberare din funcție a administratorului, acesta continuă să aibă calitatea de administrator până la radierea sa din registrul de stat al persoanelor juridice. Prin urmare, el are împuterniciri de a încheia contracte în perioada dintre adoptarea hotărârii de eliberare din funcție și înregistrarea acestei schimbări [Decizia Col. civ. CSJ din 1 februarie 2013, cauza nr. 2rac-250/22].

Dacă administratorul unei persoane juridice se legitimează într-un proces civil, în instanța de fond, cu un extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, instanța de judecată de apel nu trebuie să presupună că împuternicirile lui au expirat, ci, din contra, să se bazeze pe prezumția că el își menține calitatea până la proba contrară [Decizia Col. civ. CSJ din 28 octombrie 2020, dosarul nr. 2rc-130/20].

Citat din Decizie:

La 9 iunie 2020, [IV], acționând în numele și interesele Asociației de Coproprietari în Condominiu „nr. 55/83” mun. Chișinău, a depus cerere de appel împotriva hotărârii primei instanțe, fără a anexa dovada împuternicirilor sale. (f.d.34)
Iar, prin încheierea din 23 iulie 2020, Curtea de Apel Chișinău a restituit cererea de apel depusă de [IV] în numele și interesele Asociației de Coproprietari în Condominiu „nr. 55/83”, deoarece calea de atac a fost executată (cererea semnată și depusă) de o persoană, care nu este în drept să declare apel, în temeiul art. 369 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură civilă.
Curtea de Apel Chișinău și-a întemeiat soluția motivând că persoana fizică [IV], declarând apelul în numele și interesele persoanei juridice interesele Asociația de Coproprietari în Condominiu „nr. 55/83” mun. Chișinău, nu a anexat la acesta dovada împuternicirilor de reprezentare, inclusiv de a declara apel în numele acesteia. Or, la materialele dosarului există informația din Registrul persoanelor juridice, potrivit căreia [IV] a fost desemnat în calitate de conducător al acesteia până la 28 mai 2017. Iar, date care să confirme prelungirea calității de conducător al a persoanei juridice la dosar nu există.
[…]
Reținând că la materialele dosarului există informația din Registrul persoanelor juridice, potrivit căreia [IV] a fost desemnat în calitate de conducător a acesteia până la 28 mai 2017, Colegiul consideră că instanța de apel trebuia să opereze cu prezumția că împuternicirile acestuia puteau fi prelungite.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 177 [online]. Codul civil Adnotat [citat 18.05.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/177/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune