A A A + | -

Articolul 1822. Contractul de asigurare

(1) Prin contract de asigurare, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părţi (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terţului păgubit o prestaţie bănească (indemnizaţie ori despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.
(2) Orice clauză care derogă de la dispoziţiile prezentului capitol în detrimentul contractantului, asiguratului sau beneficiarului consumator este lovită de nulitate absolută.


Adnotare:

Legea națională, în vigoare din 1 ianuarie 2023, impune o serie de limitări de capacitate pentru părțile contractului de asigurare:

— activitatea de asigurare sau de reasigurare poate fi desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova numai în baza licențelor eliberate de autoritatea de supraveghere, i.e. Banca Națională a Moldovei (art. 9 alin. (1) din Legea nr. 92 din 7 aprilie 2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare);

— rezidenţii Republicii Moldova, în sensul Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, pot încheia contracte de asigurare doar cu societăţile de asigurare înregistrate în Republica Moldova ori cu sucursalele societăţilor din statele terțe înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia cazurilor în care asigurările solicitate nu se practică pe piaţa internă, precum şi cu excepţia cazurilor prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (art. 87 alin. (2) din Legea 92/2022).

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală