A A A + | -

Articolul 1873. Stabilirea despăgubirii

Dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurător, terţul păgubit şi, sub rezerva dispoziţiilor art.1881 alin.(3), asigurat sau, în caz de neînţelegere, prin hotărîre judecătorească.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală