A A A + | -

Articolul 1890. Beneficiarul indemnizaţiei de asigurare

(1) Contractantul poate desemna unul sau mai mulţi beneficiari ai indemnizaţiei de asigurare şi poate schimba sau revoca desemnarea, cu excepţia cazului în care s-a stipulat irevocabilitatea desemnării. Desemnarea, schimbarea sau revocarea, dacă nu este făcută printr-un testament, se face în scris şi se expediază asigurătorului.
(2) Dreptul de a desemna, a schimba sau a revoca desemnarea se stinge la decesul contractantului sau la survenirea cazului asigurat, în funcţie de care din aceste evenimente survine primul.
(3) Contractantul sau, după caz, moştenitorii săi se consideră beneficiari ai indemnizaţiei de asigurare în unul din următoarele cazuri:
a) contractantul nu a desemnat un beneficiar;
b) desemnarea beneficiarului a fost revocată şi nu s-a desemnat alt beneficiar;
c) beneficiarul a decedat înainte de survenirea cazului asigurat şi nu s-a desemnat alt beneficiar.
(4) Dacă doi sau mai mulţi beneficiari au fost desemnaţi şi desemnarea oricăruia dintre ei este revocată sau oricare dintre ei decedează înainte de survenirea cazului asigurat, partea din indemnizaţia de asigurare care s-ar fi cuvenit beneficiarului sau beneficiarilor respectivi se va distribui proporţional între beneficiarii rămaşi dacă contractantul nu a dispus altfel conform alin.(1).
(5) Sub rezerva dispoziţiilor legale privitoare la nulitatea, anulabilitatea sau inopozabilitatea actelor juridice care dăunează creditorilor, în masa debitoare a contractantului nu se include indemnizaţia de asigurare, suma asigurată redusă sau valoarea de răscumpărare atît timp cît indemnizaţia nu a fost plătită contractantului.
(6) Asigurătorul care plăteşte indemnizaţia de asigurare persoanei desemnate conform alin.(1) este eliberat de obligaţia de plată, cu excepţia cazului în care el a cunoscut că persoana respectivă nu era îndreptăţită să primească indemnizaţia de asigurare.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală