A A A + | -

Articolul 1940. Rezoluţiunea contractului de societate civilă

(1) Dacă în contract nu este prevăzută o durată determinată a societăţii civile, fiecare asociat poate rezolvi contractul cu un preaviz de 3 luni. Rezoluţiunea nu poate avea loc în momentul sau în împrejurările în care s-ar produce un prejudiciu societăţii civile.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care s-a prevăzut că societatea civilă va dura pe durata vieţii unui asociat, precum şi în cazul în care asociaţii continuă în mod tacit societatea civilă după expirarea duratei determinate.
(3) Dacă în contract este stabilit un termen, rezoluţiunea înainte de termen este admisibilă doar pentru un motiv întemeiat. Constituie motiv întemeiat, în special, neexecutarea de către un alt asociat, cu intenţie sau din culpă gravă, a unei obligaţii esenţiale rezultate din contractul de societate civilă, precum şi aflarea unui alt asociat în imposibilitate de a continua executarea acelor obligaţii.
(4) Retragerea unui asociat are drept consecinţă dizolvarea societăţii. Contractul poate prevedea ca retragerea să nu ducă la dizolvarea societăţii, ci doar la eliminarea celui care a rezolvit contractul. În acest caz, cota-parte în capitalul social a celui care a rezolvit majorează corespunzător cotele asociaţilor rămaşi.
(5) Asociatul care a rezolvit contractul are dreptul la valoarea în bani a cotei sale părţi. Pentru aceasta se iau în considerare şi actele în curs de executare la momentul retragerii.
(6) Dacă, la momentul retragerii, valoarea patrimoniului societăţii civile este insuficientă pentru acoperirea datoriilor comune, cel care se retrage este obligat să plătească celorlalţi asociaţi o sumă proporţională cotei sale părţi din patrimoniu pentru acoperirea deficitului.
(7) Clauza care limitează sau elimină dreptul de retragere este nulă.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală