A A A + | -

Articolul 2010. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară

(1) Pentru prejudiciul cauzat de o persoană în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară răspunde ocrotitorul provizoriu, curatorul sau, după caz, tutorele sau instituţia în care este internată, în măsura în care aceştia erau obligaţi să supravegheze persoana, dacă nu demonstrează că şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţia de supraveghere.
(2) Obligaţia persoanelor indicate la alin.(1) de a repara prejudiciul cauzat de o persoană în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară nu încetează în cazul în care măsura de ocrotire este modificată sau revocată.
(3) Dacă ocrotitorul provizoriu, curatorul sau, după caz, tutorele, chemat la răspundere în conformitate cu alin.(1), a decedat sau nu dispune de mijloace suficiente pentru repararea lui, iar autorul prejudiciului dispune de asemenea mijloace, instanţa de judecată, ţinînd cont de starea materială a persoanei vătămate şi a autorului prejudiciului, de gradul de discernămînt al autorului, precum şi de alte circumstanţe, are dreptul să hotărască repararea integrală sau parţială a prejudiciului din contul autorului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune