A A A + | -

Articolul 2026. Luarea în considerare, la determinarea cuantumului despăgubirii, a vinovăţiei persoanei vătămate

(1) Prejudiciul cauzat din intenţia persoanei vătămate nu se repară.
(2) Dacă culpa gravă a persoanei vătămate a contribuit la producerea prejudiciului sau la agravarea lui, despăgubirea se reduce potrivit gradului de vinovăţie a persoanei vătămate.
(3) Culpa gravă a persoanei vătămate nu constituie temei de reducere a despăgubirii în cazurile prevăzute la art.2007 şi nici în cazurile în care prejudiciul a fost cauzat unui minor care nu a împlinit vîrsta de 14 ani sau unei persoane în privinţa căreia s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară.
(4) Este exclusă repararea prejudiciului cauzat fără intenţie de către un participant altuia, în decursul săvîrşirii unei fapte ilicite faţă de un terţ, dacă aceasta contravine ordinii publice.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune