A A A + | -

Articolul 203. Persoanele afiliate

(1) În sensul prezentului cod, sînt persoane afiliate persoanei juridice:
a) membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, persoanele cu funcţii de răspundere ale organizaţiei gestionare (administrator fiduciar), conducătorul auditorului care exercită funcţiile comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere, după caz (conducătorii sucursalelor, contabilul-şef etc.);
b) soţul/soţia, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea inclusiv ale persoanelor fizice specificate la lit.a);
c) persoana fizică sau juridică care, individual ori împreună cu persoanele specificate la lit.a) şi b), deţine controlul în persoana juridică respectivă;
d) societatea comercială în care persoana juridică respectivă, individual sau împreună cu persoanele specificate la lit.a) şi b), deţine controlul;
e) persoana juridică împreună cu persoanele specificate la lit.a) sau persoana fizică care acţionează în numele ori pe contul persoanei juridice respective;
f) persoana juridică împreună cu persoanele sale afiliate specificate la lit.a) sau persoana fizică în numele ori pe contul căreia acţionează persoana juridică respectivă;
g) persoana juridică împreună cu persoanele specificate la lit.a) sau persoana fizică care acţionează în comun cu persoana juridică respectivă;
h) persoana juridică care, în comun cu persoana juridică dată, se află sub controlul unei persoane terţe.
(2) În sensul prezentului cod, sînt persoane afiliate persoanei fizice:
a) soţul/soţia, rudele şi afinii pînă la gradul al doilea inclusiv ale persoanei fizice respective;
b) societatea comercială în al cărei capital persoana fizică respectivă, individual sau împreună cu persoanele specificate la lit.a), deţine controlul;
c) persoana juridică care împreună cu persoanele specificate la alin.(1) lit.a) sau persoana fizică care acţionează în numele sau pe contul persoanei fizice respective;
d) persoana juridică sau fizică în numele sau pe contul căreia acţionează persoana fizică respectivă.
(3) Există control în situaţia în care persoana fizică sau juridică corespunde cel puţin uneia dintre următoarele condiţii:
a) deţine, singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat, majoritatea participaţiunilor cu drept de vot ale unei persoane juridice;
b) deţine, singură sau împreună cu persoanele care acţionează în mod concertat, un număr de participaţiuni cu drept de vot ce îi permite să numească ori să revoce majoritatea membrilor organului de supraveghere (consiliului) al persoanei juridice, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori;
c) exercită o influenţă dominantă asupra unei persoane juridice al cărei membru este, în temeiul unui contract încheiat cu persoana juridică în cauză sau al unei clauze din actul de constituire ori din statutul persoanei juridice;
d) este membru al unei persoane juridice şi controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alţi membri ai persoanei juridice în cauză, majoritatea drepturilor de vot.
(4) Controlul se prezumă atunci cînd majoritatea membrilor organului de supraveghere (consiliului) a fost desemnată prin votul unui membru al persoanei juridice pe parcursul a 2 ani financiari succesivi. Acel membru se consideră că a votat pentru aceste desemnări dacă, în decursul anului financiar în cauză, a deţinut direct sau indirect mai mult de 40% din drepturile de vot şi dacă nu există niciun alt membru care deţine direct sau indirect o cotă mai mare în drepturile totale de vot.
(5) Pentru calcularea drepturilor de vot prevăzute de prezentul articol se vor lua în considerare, de asemenea, drepturile de subscriere şi cumpărare de cote în capital care acordă drepturi de vot ce pot fi exercitate la moment.
(6) Drepturile de vot acordate de participaţiunile deţinute de însăşi persoana juridică controlată sau de persoana juridică pe care ea o controlează nu se vor lua în cont la determinarea drepturilor de vot pe care persoana juridică care deţine control le deţine în persoana juridică controlată.
(7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică doar în cazul în care prin dispoziţii speciale nu s-au instituit, pentru anumite categorii de persoane sau domenii de reglementare, criterii diferite de determinare a afilierii şi a controlului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune