A A A + | -

Articolul 2042. Produsul cu viciu

(1) Un produs este cu viciu dacă nu garantează siguranţa scontată, luîndu-se în considerare toate împrejurările, cum ar fi de exemplu:
a) prezentarea produsului;
b) folosinţa care putea fi preconizată în mod rezonabil;
c) momentul punerii în circulaţie a produsului.
(2) Un produs nu are viciu doar prin faptul că, ulterior, un alt produs, îmbunătăţit, este pus în circulaţie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune