A A A + | -

Articolul 2051. Mijloacele juridice de apărare corective ale deţinătorului secretului comercial

(1) În cazul dobîndirii, utilizării sau divulgării ilegale a unui secret comercial, deţinătorul secretului comercial poate exercita faţă de făptuitor unul sau mai multe dintre următoarele mijloace:
a) încetarea sau, după caz, interzicerea utilizării sau divulgării secretului comercial;
b) interdicţia de a fabrica, a oferi, a introduce pe piaţă sau a utiliza mărfuri care încalcă secretul comercial ori de a importa, a exporta sau a depozita astfel de mărfuri în aceste scopuri;
c) adoptarea mijloacelor corective corespunzătoare cu privire la mărfurile care încalcă secretul comercial;
d) distrugerea parţială sau totală a oricărui document, obiect, material, substanţă sau fişier electronic care conţine sau încorporează secretul comercial ori, după caz, predarea integrală sau parţială către reclamant a respectivelor documente, obiecte, materiale, substanţe sau fişiere electronice.
(2) Mijloacele corective menţionate la alin.(1) lit.c) cuprind:
a) retragerea mărfurilor care încalcă secretul comercial;
b) eliminarea caracteristicilor ilicite ale mărfurilor care încalcă secretul comercial;
c) distrugerea mărfurilor care încalcă secretul comercial sau, după caz, retragerea lor de pe piaţă, cu condiţia ca retragerea să nu aducă atingere protecţiei secretului comercial în cauză.
(3) În cazul în care a dispus retragerea de pe piaţă a mărfurilor care încalcă secretul comercial, instanţa de judecată poate să dispună, la cererea deţinătorului secretului comercial, ca mărfurile respective să fie predate deţinătorului sau organizaţiilor caritabile.
(4) Instanţa de judecată dispune ca mijloacele menţionate la alin.(1) lit.c) şi d) să fie puse în aplicare pe cheltuiala făptuitorului, cu excepţia cazului în care există motive specifice pentru a nu dispune acest lucru. Mijloacele respective nu aduc atingere despăgubirilor care ar putea fi datorate deţinătorului secretului comercial ca urmare a dobîndirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune