A A A + | -

Articolul 2056. Părţile fiduciei

(1) Sînt părţi ale fiduciei constituitorul, fiduciarul, beneficiarul şi asistentul fiduciei.
(2) Constituitor este persoana care constituie o fiducie şi transmite fiduciarului titlul asupra drepturilor aduse ca aport la masa patrimonială fiduciară.
(3) Beneficiar este persoana care, potrivit condiţiilor fiduciei, are dreptul la beneficiu din masa patrimonială fiduciară sau are vocaţia la un asemenea beneficiu.
(4) Asistent al fiduciei este persoana care, potrivit condiţiilor fiduciei, are dreptul de a desemna sau a revoca fiduciarul ori de a-şi da consimţămîntul la renunţarea fiduciarului, precum şi alte discreţii şi împuterniciri prevăzute expres.
(5) Dacă prezentul titlu nu prevede altfel:
a) constituitorul poate fi de asemenea fiduciar şi/sau beneficiar;
b) fiduciarul poate fi de asemenea beneficiar; şi
c) oricare dintre părţile la fiducie poate fi de asemenea asistent al fiduciei.
(6) O fiducie poate avea unul sau mai mulţi constituitori, fiduciari, beneficiari şi asistenţi ai fiduciei, atît iniţiali, cît şi subsecvenţi.
(7) Dacă legea sau condiţiile fiduciei nu prevăd altfel, trimiterea la o parte (sau cel care a încetat să fie parte) a unei fiducii se consideră o trimitere şi la succesorii persoanei respective dacă acea parte a decedat.
(8) Raporturilor dintre părţile fiduciei nu li se aplică legislaţia muncii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune