A A A + | -

Articolul 2059. Beneficiarul şi beneficiul

(1) Persoana este beneficiar şi are dreptul la beneficiu dacă condiţiile fiduciei obligă fiduciarul în anumite circumstanţe să dispună de toată masa patrimonială fiduciară sau de o parte din ea aşa încît să confere un beneficiu acelei persoane.
(2) Persoana este beneficiar şi are vocaţia la beneficiu dacă condiţiile fiduciei permit fiduciarului în anumite circumstanţe să dispună de toată masa patrimonială sau de o parte din ea aşa încît să confere un beneficiu acelei persoane, însă faptul dacă acea persoană urmează să obţină un beneficiu depinde de discreţia fiduciarului sau a unei alte persoane.
(3) Vocaţia beneficiarului la beneficiu devine un drept la beneficiu dacă fiduciarul notifică beneficiarul despre decizia de a-i conferi beneficiul în conformitate cu condiţiile fiduciei care guvernează vocaţia.
(4) Nu constituie drept la beneficiu dreptul de rambursare al fiduciarului faţă de masa patrimonială fiduciară.
(5) Dreptul la beneficiu al beneficiarului devine irevocabil din momentul acceptării lui. Acceptarea se prezumă în unul din următoarele cazuri:
a) beneficiarul este parte la contractul de fiducie sau a contrasemnat declaraţia unilaterală de constituire a fiduciei;
b) beneficiarul exercită acte care în mod neîndoielnic indică voinţa de a fi beneficiar;
c) fiducia este cu scop de garanţie;
d) beneficiarul este minor sau adult ocrotit printr-o măsură de ocrotire contractuală sau judiciară.
(6) Dacă beneficiarul nu a acceptat şi nici nu se poate prezuma că a acceptat conform alin.(5), fiduciarul îi poate fixa, prin notificare scrisă, un termen rezonabil pentru acceptare. Dacă nu a acceptat în termenul rezonabil, se va considera că persoana a renunţat la dreptul la beneficiu.
(7) Beneficiul poate consta în orice folos pentru beneficiar, cum ar fi:
a) dobîndirea titlului asupra masei patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea;
b) constituirea unui drept limitat asupra masei patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea;
c) primirea veniturilor obţinute din investirea masei patrimoniale.
(8) În cazul fiduciei cu scop de garanţie, beneficiul poate consta într-o prestaţie care satisface, în natură sau prin echivalent, obligaţia oricărei persoane faţă de beneficiar garantată prin fiducie (obligaţie garantată), inclusiv:
a) dobîndirea masei patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea de către beneficiarul care este creditor în contul stingerii obligaţiei garantate;
b) vînzarea bunurilor ori urmărirea creanţelor din masa patrimonială fiduciară şi îndreptarea produsului vînzării către stingerea obligaţiei garantate;
c) exercitarea şi urmărirea dreptului de garanţie din masa patrimonială fiduciară şi îndreptarea produsului vînzării către stingerea obligaţiei garantate.
(9) În cazul desemnării mai multor beneficiari, ei au dreptul la beneficii egale dacă nu s-a prevăzut altfel. Cu toate acestea, în cazul în care unul dintre ei nu acceptă sau renunţă la dreptul la beneficiu sau unul dintre ei încetează să existe şi s-a interzis transmiterea beneficiului la succesori, cotele celorlalţi beneficiari se majorează proporţional, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut modalitatea de numire a unui beneficiar de substituire.
(10) Dacă niciunul dintre beneficiari nu acceptă, toţi renunţă sau toţi încetează să existe şi s-a interzis transmiterea beneficiului la succesori, beneficiar este constituitorul ori, după caz, succesorii săi.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune