A A A + | -

Articolul 2060. Caracterul imperativ al dispoziţiilor legale

(1) Dacă în prezentul titlu nu s-a prevăzut altfel în mod expres, dispoziţiile prezentului titlu sînt imperative sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) În măsura prevăzută de lege, împuternicirile instanţei de judecată prevăzute în prezentul titlu pot fi exercitate de autoritatea publică competentă conform legii, dar nu pot fi exercitate de instanţa arbitrală.
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu împiedică supunerea litigiilor izvorîte din fiducie arbitrajului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune