A A A + | -

Articolul 2067. Opozabilitatea fiduciei

(1) Apartenenţa unui drept deţinut de fiduciar la o masă patrimonială fiduciară este opozabilă în măsura în care:
a) în raport cu dreptul fiduciei înregistrat într-un registru de publicitate cu caracter constitutiv, fiducia asupra dreptului respectiv era înregistrată în acelaşi registru;
b) în raport cu dreptul fiduciei pentru care legea nu prevede o formalitate de publicitate, fiducia era înregistrată în registrul garanţiilor reale mobiliare. În acest caz, înregistrarea poate arăta ca obiect al fiduciei un drept fiduciar sau poate descrie întreaga masă patrimonială ori o parte din ea.
(2) Chiar dacă nu s-au îndeplinit formalităţile de publicitate indicate la alin.(1), apartenenţa unui drept deţinut de fiduciar la o masă patrimonială fiduciară este opozabilă:
a) faţă de persoana căreia această apartenenţă îi era cunoscută pe altă cale;
b) dacă banii care fac obiectul dreptului sînt înscrişi la soldul unui cont bancar fiduciar;
c) dacă instrumentele financiare care fac obiectul dreptului sînt înscrise la un cont fiduciar ţinut, în calitate de fiduciar, de către entitatea abilitată de legislaţia în domeniul pieţei de capital.
(3) Dacă condiţiile fiduciei cuprind o interdicţie convenţională de înstrăinare sau grevare a unui drept al fiduciei ori dacă fiduciarul este obligat, în anumite circumstanţe, să transmită titlul asupra unui drept al fiduciei unui anumit beneficiar, aceste grevări sînt opozabile dacă s-a îndeplinit formalitatea de publicitate a grevării prevăzută de lege, după natura bunului, ori dacă terţul a cunoscut pe altă cale împrejurarea dată.
(4) Fiduciarul este obligat să asigure îndeplinirea şi menţinerea formalităţilor de opozabilitate conform prezentului articol.
(5) Modul de înregistrare, modificare şi radiere a fiduciei în registrul garanţiilor reale mobiliare, conform alin.(1) lit.b), este stabilit prin hotărîre de Guvern.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune