A A A + | -

Articolul 2068. Protecţia masei patrimoniale fiduciare

(1) În măsura în care fiducia le este opozabilă:
a) creditorii personali ai fiduciarului nu pot urmări masa patrimonială fiduciară, nici în cadrul procesului de insolvabilitate a fiduciarului, nici în afara lui;
b) soţul fiduciarului nu dobîndeşte vreun titlu asupra masei patrimoniale fiduciare;
c) succesorii fiduciarului nu au dreptul la niciun beneficiu din masa patrimonială fiduciară.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu interzic ca persoanele menţionate să fie desemnate în calitate de beneficiari conform regulilor comune.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune